Algemene verkoopvoorwaarden van The Mobile Perimeter Protection Group B.V., Heras Tijdelijke beveiliging en Heras Mobile Fencing & Security

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven, Nummer 17051554

1. Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle door verkoper The Mobile Perimeter Protection Group B.V. (“HMF&S”) en onder haar handelsnamen uitgebrachte offertes alsmede tussen HMF&S en koper (“klant”) te sluiten en gesloten overeenkomsten. Afwijkingen en/of aanpassing van deze algemene voorwaarden binden partijen alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming verkoopovereenkomst

 1. De overeenkomst met de klant komt tot stand na bevestiging door HMF&S of doordat HMF&S aanvangt met de uitvoering van de overeenkomst.

3. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.
 2. HMF&S is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen aan de klant door te berekenen.

4. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is klant van rechtswege in verzuim en met onmiddellijke ingang een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd aan HMF&S.
 3. Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is klant tevens een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan HMF&S. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00.
 4. Opschorting en verrekening door de klant van vorderingen van HMF&S op de klant wordt uitgesloten.
 5. Klachten met betrekking tot facturen dienen met opgaaf van redenen binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk bij HMF&S te zijn ingediend, bij gebreke waarvan klant geen beroep meer kan doen op eventuele onjuistheden in de facturen.
 6. HMF&S is steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van de klant op HMF&S te verrekenen met vorderingen van HMF&S en de op enigerlei wijze (in)direct aan HMF&S gelieerde ondernemingen op de klant.
 7. Indien klant op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt onder de klant in de zin van dit artikel mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen.

5. Levering

 1. Zaken worden aan klant afgeleverd op de in de orderbevestiging aangegeven locatie. De kosten verbonden aan de levering zijn voor rekening van klant.
 2. Indien bij levering niemand aanwezig is voor de inontvangstneming van de zaken, dan wel zulks niet mogelijk is door een slecht bereikbare locatie, dan heeft HMF&S het recht om deze niet af te leveren, onverminderd haar recht op betaling van de koopprijs. Klant zal alsdan ook de gemaakte transportkosten en eventuele later transportkosten moeten voldoen. Indien wel wordt afgeleverd – en er niemand namens de klant aanwezig is voor ontvangst – zijn de door chauffeur genoteerde hoeveelheden en staat van de zaken bindend.
 3. Vanaf het moment van aflevering zijn de zaken en het gebruik ervan voor rekening en risico van de klant.
 4. Klant is verplicht de zaken tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan HMF&S op eerste aanzegging ter inzage te geven, totdat klant aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 5. HMF&S heeft het recht om in gedeeltes te leveren zonder dat zij schadeplichtig wordt of het recht op ontbinding van de overeenkomst ontstaat.

6. Eigendomsvoorbehoud

 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 tot en met 11 van dit artikel, zal de eigendom van de zaken op de klant overgaan op het in artikel 5 lid 1 bedoelde tijdstip van (af)levering dan wel het moment waarop deze worden afgehaald.
 2. HMF&S behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de klant (af)geleverde zaken – betaald en niet betaald – uit hoofde van de door haar gesloten (huur)koopovereenkomsten en daarmee verbandhoudende dienstverlening.
 3. Indien HMF&S in het kader van deze overeenkomsten ten behoeve van de klant door de klant te vergoeden werkzaamheden verricht of zal verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de klant ook deze vorderingen van HMF&S geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die HMF&S tegen de klant heeft of mocht verkrijgen wegens tekortschieten - of ontbinding van de overeenkomst - door de klant in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten jegens HMF&S.
 4. Zolang de eigendom van de (af)geleverde zaken niet op de klant is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in de zevende en achtste alinea van dit lid.
 5. Op (af)geleverde zaken die in eigendom van de klant zijn overgegaan en zich nog in handen van de klant bevinden, behoudt HMF&S zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen die HMF&S dan uit welken hoofde dan ook, nog tegen de klant mocht hebben. HMF&S is te allen tijde gerechtigd en wordt hierbij door de klant onherroepelijk gemachtigd om de ter vestiging van dit pandrecht benodigde handelingen te verrichten (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) en daarbij ook namens de klant op te treden. De klant verplicht zich op verzoek van HMF&S aan deze verpanding onverwijld zijn medewerking te verlenen.
 6. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van HMF&S te bewaren. De klant is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan HMF&S op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de klant op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra HMF&S te kennen geeft dit te wensen, door de klant aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van HMF&S tegen de klant. De laatste twee volzinnen van lid 5 van dit artikel zijn van toepassing.
 7. Indien de klant met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Algemene verkoopvoorwaarden van The Mobile Perimeter Protection Group B.V., Heras Tijdelijke beveiliging en Heras Mobile Fencing & Security Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven, Nummer 17051554 www.heras-mobile.com HMF&S tekortschiet of HMF&S goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen zal tekortschieten, is HMF&S gerechtigd om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de klant, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
 8. Het is de klant toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud (af)geleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de klant verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op voet van het bepaalde in dit artikel.
 9. De klant verbindt zich, zodra HMF&S de wens daartoe te kennen geeft, vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt, voor zover de klant deze niet verpand heeft aan haar financierende bank, niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HMF&S. De klant verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra HMF&S de wens daartoe te kennen geeft, aan HMF&S te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen de klant. De laatste twee volzinnen van lid 5 van dit artikel zijn van toepassing.
 10. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van HMF&S op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming teniet gaat, vestigt de klant bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van HMF&S, tot zekerheid van al hetgeen de klant, uit welken hoofde ook, aan HMF&S verschuldigd is en zal worden. De laatste twee volzinnen van lid 5 van dit artikel zijn van toepassing.
 11. Het eigendomsvoorbehoud van HMF&S komt niet te vervallen bij betaling aan haar door een derde die in de vordering van HMF&S op de klant wordt gesubrogeerd.

7. Overmacht

 1. In geval van een overmachtsituatie als bedoeld in artikel 6:75 BW, maar in ieder geval, doch niet uitsluitend, oorlog of oorlogsdreiging, terrorisme, rellen, staking, overstroming, brand, storing of uitval van energievoorzieningen, overheidsmaatregelen en vervoersverboden, zullen beide partijen voor de duur van de overmachtsituatie, doch niet langer dan een maand, het recht hebben hun verplichtingen op te schorten.
 2. Indien nakoming blijvend onmogelijk is of een tijdelijke onmogelijkheid langer dan een maand vanaf de geplande levering voortduurt, hebben partijen het recht (dat deel van) de overeenkomst te ontbinden (dat nog niet is uitgevoerd), zonder dat één der partijen recht heeft op schadevergoeding. De klant is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden ten aanzien van reeds geleverde zaken.

8. Aansprakelijkheid

 1. HMF&S is alleen aansprakelijk voor door de klant geleden schade, indien de klant kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van HMF&S.
 2. HMF&S sluit de aansprakelijkheid voor gevolgschade van de klant uitdrukkelijk uit waaronder wordt verstaan - doch niet uitsluitend - winstderving, stagnatieschade, arbeidskosten, rentekosten en reparatiekosten, transportkosten of boetes.
 3. Aansprakelijkheid voor schade wordt in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het desbetreffende geval uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW.
 4. Onder schade wordt in ieder geval begrepen schade wegens tekortschieten, ontbindingsschade en schade op grond van onrechtmatige daad.
 5. Vorderingen tot schadevergoeding dienen door de klant binnen 1 jaar na aansprakelijkstelling aanhangig te zijn gemaakt bij de daartoe volgens deze voorwaarden genoemde en bevoegde rechter. Na de in lid bedoelde periode zal de vordering tot schadevergoeding zijn verjaard.

9. Controle en reclameren

 1. De klant dient terstond doch uiterlijk binnen 12 uur na aflevering de geleverde zaken grondig op afwijkingen zoals gebreken, onjuiste aantallen of foute maten te controleren en vergelijken met de geplaatste order en verzenddocumenten. Afwijkingen dienen ook terstond schriftelijk te worden gemeld bij HMF&S, bij gebreke waarvan de leverantie feitelijk alsook in rechte als juist mag worden beschouwd. Het tegenbewijs rust in dat geval op de klant.
 2. Voor niet-zichtbare gebreken gelden - indachtig het eerste lid - dezelfde voorwaarden, met dien verstande dat de klachttermijn start terstond doch uiterlijk binnen 12 uur na ontdekking van de afwijking.
 3. Voor alle andere reclamaties, zoals onjuiste facturatie, geldt een klachttermijn van 5 werkdagen na ontdekking van de klacht, bij gebreke waarvan de factuur feitelijk alsook in rechte als juist mag worden beschouwd.

10. (gevolgen van) ontbinding

 1. HMF&S is gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, wordt toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn of haar vermogen of delen ervan verliest.
 2. De klant is niet gerechtigd de overeenkomst (evt. Ten aanzien van reeds geleverde zaken) alsdan te ontbinden, tenzij HMF&S daarmee instemt.
 3. Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De klant is aansprakelijk voor de door HMF&S geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

11. Rechtskeuze en forumkeuze

 1. Op de koopovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit de overeenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdende, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van HMF&S.

12. Authentieke taal en varia

 1. Indien deze voorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden verstrekt, zal in geval van interpretatie- of uitlegverschillen, onder alle omstandigheden, de Nederlandse versie van deze voorwaarden bepalend zijn.
 2. Wordt een van de bovenstaande bepalingen door een rechter ongeldig of onverbindend verklaard dan wel vernietigd, dan blijven de overige bepalingen in stand en van kracht tussen partijen. Het ongeldige of onverbindend verklaarde deel dan wel de vernietigde bepaling zal zoveel als mogelijk moeten worden uitgelegd in overeenstemming met de strekking van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en deze voorwaarden.
 3. Voor grensoverschrijdende transacties met niet-Nederlandse klanten kunnen specifieke, afwijkende voorwaarden gelden die afzonderlijk met de klant zullen worden vastgelegd.

Algemene verhuurvoorwaarden van The Mobile Perimeter Protection Group B.V., Heras Tijdelijke beveiliging en Heras Mobile Fencing & Security

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven, Nummer 17051554

1. Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle door CHR Mobile Fencing & Security (“verhuurder”) en onder haar handelsnamen uitgebrachte offertes en gesloten huurovereenkomsten. Afwijkingen en/of aanpassing van deze algemene voorwaarden binden partijen alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Totstandkoming huurovereenkomst

 1. Huurovereenkomsten komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door verhuurder. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke orderbevestiging van verhuurder dan wel uit het feit dat verhuurder uitvoering geeft aan de huurovereenkomst.

3. Duur van de huurovereenkomst

 1. Tenzij anders is bepaald wordt de huurovereenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd, namelijk voor de duur die in de orderbevestiging, en bij gebreke daarvan in de offerte, is vermeld.
 2. De huurovereenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden verlengd.

4. Huurprijs

 1. Alle huurprijzen zijn vermeld in euro’s en zijn exclusief BTW.
 2. De huurprijs bedraagt bij het aangaan van de huurovereenkomst het vermelde bedrag dat op de orderbevestiging, en bij gebreke daarvan in de offerte, is vermeld.
 3. Indien de huurovereenkomst langer duurt dan één jaar, vindt jaarlijks een huuraanpassing plaats van de huurprijs op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) Totaal Bestedingen (2010 =100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, en wel door de tot de datum van aanpassing geldende huurprijs te vermenigvuldigen met een breukgetal, waarvan de teller is het jaarprijsindexcijfer, geldende voor het laatst verstreken kalenderjaar en de noemer is het jaarprijsindexcijfer geldende voor het aan dat laatst verstreken kalenderjaar voorafgegane kalenderjaar.
 4. Indien de kosten van verhuurder stijgen tengevolge van wijzigingen in wet en/ of regelgeving, is verhuurder gerechtigd de huurprijs tussentijds te verhogen.

5. Betaling

 1. Betaling van de huurprijs dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is huurder van rechtswege in verzuim en met onmiddellijke ingang een vertragingsrente van 1,5% per maand verschuldigd aan verhuurder.
 3. Bij gebreke van betaling binnen 30 dagen na factuurdatum is huurder tevens een vergoeding voor buitengerechtelijke kosten verschuldigd aan verhuurder. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten bedraagt 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00.
 4. Klachten met betrekking tot facturen dienen met opgaaf van reden binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij verhuurder te zijn ingediend, bij gebreke waarvan huurder geen beroep meer kan doen op eventuele onjuistheden in de facturen.
 5. Verhuurder is steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van de huurder op verhuurder te verrekenen met vorderingen van verhuurder en de op enigerlei wijze (in)direct aan verhuurder gelieerde ondernemingen.
 6. Indien de huurder op enigerlei wijze deel uitmaakt van een groep ondernemingen, wordt hieronder - in de zin van dit artikel - mede verstaan alle op enigerlei wijze tot die groep behorende ondernemingen.

6. Aflevering

 1. Het gehuurde wordt aan de huurder afgeleverd op de in de orderbevestiging aangegeven locatie. De kosten verbonden aan de aan- en afvoer van het gehuurde zijn voor rekening van huurder.
 2. Indien bij levering op de afgesproken tijd niemand aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken dan wel door slechte of onmogelijke bereikbaarheid van de locatie met een normaal transport, dan heeft verhuurder het recht om het gehuurde niet af te leveren, onverminderd haar recht op betaling van de huurprijs. De huurder zal alsdan ook de gemaakte transportkosten en eventuele latere transportkosten moeten voldoen. Indien wel wordt afgeleverd – en er niemand namens de huurder aanwezig is voor ontvangst – zijn de door chauffeur genoteerde hoeveelheden en de staat van het gehuurde bindend.
 3. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.
 4. Huurder is verplicht de zaken voor de duur van de overeenkomst tegen diefstal te verzekeren en kopieën van de polissen van deze verzekeringen aan verkoper / opdrachtnemer op eerste aanzegging ter inzage te geven.
 5. Verhuurder heeft het recht om in gedeeltes te leveren zonder dat zij schadeplichtig wordt of het recht op ontbinding van de overeenkomst ontstaat.
 6. Huurder heeft het gehuurde bij aflevering in goede staat van onderhoud ontvangen.
 7. De huurder heeft een meldingsplicht aan de verhuurder in geval van gebreken aan het gehuurde bij aflevering. Voor zichtbare gebreken aan het gehuurde geldt een termijn van 24 uur en voor niet zichtbare gebreken van 24 uur na ontdekking, bij gebreke waarvan het afgeleverde gehuurde als correct en in goede staat afgeleverd zal worden beschouwd.

7. Eigendom

 1. Alles wat door of vanwege huurder op het gehuurde wordt gemonteerd of aangebracht, wordt daardoor eigendom van verhuurder.
 2. Huurder is niet bevoegd het gehuurde te vervreemden, aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.
 3. Huurder is verplicht als goed huurder voor de gehuurde zaken zorg te dragen en dient de zaken in goede staat weer in te leveren. Geschiedt zulks niet, dan heeft de verhuurder het recht op schadevergoeding, ter waarde van de actuele nieuwprijs/verkoopprijs van het gehuurde.
 4. Na vergoeding van de schade, zal de verhuurder het gehuurde in eigendom overdragen aan de huurder.
 5. Indien huurder met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens verhuurder tekortschiet of verhuurder goede grond geeft te vrezen dat in Algemene verhuurvoorwaarden van The Mobile Perimeter Protection Group B.V., Heras Tijdelijke beveiliging en Heras Mobile Fencing & Security Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven, Nummer 17051554 www.heras-mobile.com die verplichtingen tekort zal worden geschoten, is verhuurder gerechtigd de verhuurde en afgeleverde zaken onmiddellijk terug te nemen. Na terugneming zal de huurder worden gecrediteerd voor eventueel reeds teveel in rekening gebrachte huurtermijnen, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de schade die verhuurder lijdt als gevolg van het beroepen op het eigendomsvoorbehoud.
 6. Indien verhuurder de zaken als haar eigendom opvordert, is de huurder gehouden om verhuurder onverwijld en zonder enige belemmering de plaats aan te wijzen waar de zaken zich bevinden en verleent de huurder reeds nu voor alsdan toestemming om de betreffende terreinen en gebouwen te (laten) betreden, teneinde de zaken terug te nemen.

8. Gebruik

 1. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, dit doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming, één en ander met inachtneming van de bediening en behandelingsvoorschriften.
 2. Huurder verplicht zich het gehuurde uitsluitend te laten gebruiken door personen die over de vereiste deskundigheid (voor het installeren en gebruik van het gehuurde) beschikken en de door de verhuurder verstrekte instructies op te volgen.
 3. Huurder zal het gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals genoemd in de orderbevestiging, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder, op straffe van vergoeding van de door de verhuurder gemaakte kosten.
 4. Huurder is verplicht verhuurder onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien hij enig defect of schade aan het gehuurde constateert of had kunnen constateren.
 5. Als de huurder bij einde van de huurovereenkomst het gehuurde niet op de afgesproken wijze aanbiedt, zelf niet aanwezig is of op andere wijze tekortschiet in de afhandeling van de huurovereenkomst, dan heeft de verhuurder recht op vergoeding van de gemaakte kosten (zoals extra manuren, transportkosten, etc) onverminderd het recht op andere schadevergoeding (verlies of beschadiging van zaken). Indien het gehuurde op de afgesproken tijd retour wordt genomen, zijn – indien huurder of iemand namens deze niet aanwezig is – de door chauffeur genoteerde hoeveelheden en de staat van het gehuurde bindend.

9. Inspectie, onderhoud en reparatie

 1. Huurder verplicht zich het gehuurde op eerste verzoek van verhuurder voor inspectie ter beschikking te stellen. Huurder geeft verhuurder op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van de huurder te betreden ter inspectie of terugname van het gehuurde.
 2. Huurder stelt desgevraagd en op eerste verzoek het gehuurde in gereinigde staat en op voorgeschreven wijze ter beschikking aan verhuurder voor het door de verhuurder uit te voeren inspectie, onderhoud en/of reparatie. Huurder zal zulks ter beschikking stellen in een voor deze werkzaamheden geschikte ruimte.
 3. Huurder zal geen reparaties uitvoeren of doen uitvoeren dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder. Indien verhuurder geen toestemming heeft gegeven voor het uitvoeren van reparaties komen de reparaties volledig voor rekening en risico van huurder.

10. Overmacht

 1. Verhuurder heeft het recht de nakoming van zijn verplichting gedurende een maand op te schorten en komt niet in verzuim, indien hij ten gevolge van omstandigheden die buiten zijn invloedssfeer liggen en/of verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te voorzien waren verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 2. Indien nakoming blijvend onmogelijk is of een tijdelijke onmogelijkheid langer dan een maand vanaf de geplande levering voortduurt, hebben partijen het recht (dat deel van) de overeenkomst te ontbinden (dat nog niet is uitgevoerd), zonder dat één der partijen recht heeft op schadevergoeding.

11. Aansprakelijkheid

 1. Verhuurder heeft voor het gehuurde een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het van toepassing zijnde eigen risico van deze aansprakelijkheidverzekering komt voor rekening van de huurder. Bij repeterende schades kan het zijn dat per schade voorval een eigen risico voor rekening van de huurder komt.
 2. In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het gehuurde dient huurder dit binnen 48 uur na constatering schriftelijk aan verhuurder te melden.
 3. In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van huurder, werknemers van huurder en/of door huurder ingeschakelde hulppersonen, zal de geleden schade op grond van de WA-verzekering op huurder verhaald worden.
 4. Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, waaronder begrepen schade door diefstal, verduistering en vervreemding; ook indien er geen sprake is van schuld aan de zijde van huurder. Huurder dient om die reden zich daartegen te verzekeren.
 5. Huurder is jegens verhuurder aansprakelijk voor alle schade die met het gehuurde en/of door het gebruik van het gehuurde is toegebracht en/of ontstaan. Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade die met het gehuurde en/of door het gebruik van het gehuurde is toegebracht en/of ontstaan.
 6. De aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door verhuurder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, mede indachtig lid 1 van dit artikel, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verhuurder.
 7. Voor vergoeding komt uitsluitend in aanmerking schade geleden door huurder, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van aan verhuurder toerekenbare gebreken aan het gehuurde, voor zover verhuurder voor die schade verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
 8. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade, waaronder stagnatieschade en gederfde winst en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van huurder, werknemers van huurder en/of door huurder ingeschakelde hulppersonen.
 9. Bij verhuur van mobiele hekwerken en andere beveiligingszaken is verhuurder niet aansprakelijk voor schade, welke veroorzaakt wordt aan het beveiligde object. Huurder is gehouden een deugdelijke verzekering daarvoor af te sluiten.

12. Ontbinding

Verhuurder heeft het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling de huurovereenkomst te ontbinden wanneer: huurder zijn verplichtingen --uit hoofde van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, het faillissement van huurder wordt aangevraagd of uitgesproken, huurder surseance van betaling aanvraagt, ten laste van huurder beslag wordt gelegd of huurder anderszins geheel of gedeeltelijk de beschikkingbevoegdheid over zijn vermogen verliest of verhuurder een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud overeenkomstig het in 7.5 bepaalde. In geval van ontbinding van de huurovereenkomst is huurder aan verhuurder alle oorspronkelijke huurtermijnen verschuldigd, onverminderd het recht van verhuurder op volledige schadevergoeding. Alle huurtermijnen zijn in geval van ontbinding van de huurovereenkomst direct opeisbaar. Daarnaast is huurder gehouden om buitengerechtelijke kosten aan verhuurder te vergoeden overeenkomstig het in 5.3 bepaalde.

13. Overdracht rechten en plichten

Verhuurder heeft het recht de eigendom van het gehuurde en haar rechten en plichten uit hoofde van de huurovereenkomst aan een derde over te dragen. Huurder verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke overdracht akkoord.

14. Rechtskeuze en forumkeuze

 1. Op de huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit de huurovereenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdende, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verhuurder.